Będzie zmiana ustawy Prawo Atomowe, całość tekstu tutaj.

Ustawa wprowadza szereg zmian do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.). Rozwiązania te można zasadniczo przyporządkować do trzech obszarów:

– Wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywy BSS). Ta część ustawy jest najobszerniejsza i ma charakter wysoce techniczny.
– Wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.
– Inne kwestie wymagające udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Mnie osobiście będą cieszyły nowe stopnie reglamentacji przez co zaraz po wejściu ustawy będzie od cholery roboty, ale potem już luzik w sumie i zostaną same poważniejsze sprawy. Praktycznie cała aparatura kontrolno pomiarowa ze źródłami (a i urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące), które nie są wysokoaktywne przejdzie na zgłoszenie, zamiast tak jak to jest obecnie – zezwolenie.

#ejdlakazdego